Kompetencijos ir jas ugdantys FranklinCovey sprendimai

Žemiau pateiktoje anketoje, pasirinkite kompetencijas ir įgūdžius, kuriuos pageidautumėte tobulinti ir netrukus Jums atsiųsime informaciją apie Jūsų poreikį geriausiai atitinkančias FranklinCovey mokymų programas.


- Vertina esminius verslo elementus: pinigus, pelną, apyvartumą, augimą, klientą.
- Paaiškina bendrovės ekonominį modelį ir pagrindinius finansinius rodiklius
- Komandos darbą tiesiogiai susieja su bendrovės ekonominiu modeliu.
- Naudoja, interpretuoja ir kreipia dėmesį į neverbalines žinutes.
- Bendravimo stilių pritaiko prie auditorijos patirties, išsilavinimo ir lūkesčių.
- Naudoja komunikacijos įrankius – humorą, asmeninius pavyzdžius, gestus.
- Diegia „atvirų durų“ ir „atvirų kortų“ kultūrą.
- Rašo pranešimus, kurie yra glausti ir lengvai suprantami.
- Bendrauja atvirai, vengia neapibrėžtumų, dviprasmiškumo ir painių žinučių.
- Kiekviename pranešime išaiškina konkretų tikslą ir pagrindinę idėją.
- Yra diskretiškas ir taktiškas komunikuojant neigiamą ar stresinę informaciją.
- Esant sudėtingoms situacijoms išlieka teigiamas, vengia nusivylimo.
- Rodo pagarbą kitų žmonių idėjoms ir požiūriams, neatsižvelgiant į patirties, hierarchijos ar kitų veiksnių skirtumus.
- Yra dėmesingas ir kontroliuoja savo emocijas konfliktinėse situacijose.
- Vertina teigiamus konflikto aspektus, įskaitant laisvą idėjų tėkmę.
- Vertina konfliktines situacijas kaip galimybes stiprinti tarpasmeninius santykius.
- Naudoja komunikacijos technikas, nesusipratimams spręsti.
- Neužslepia konfliktų, sukuria saugią aplinką.
- Konfliktinėse situacijose vadovaujasi požiūriu „laimėkime kartu“.
- Vertina konfliktų sprendimą, kaip būdą pagerinti bendrą veiklos efektyvumą.
- Prisiima atsakomybę už siekiamus rezultatus.
- Kuria aiškius, pamatuojamus tikslus, kuriuos reikia pasiekti per apibrėžtą laiką.
- Pasiekia rezultatų laiku, neviršijant biudžeto ir laikantis strategijos.
- Nepasiduoda nusistovėjusiai mąstysenai ir išankstinėms prielaidoms.
- Vertina mokymosi klaidas.
- Imasi apskaičiuotos rizikos su netradicinėmis idėjomis ir sprendimais.
- Plečia alternatyvių sprendimų sąrašą metant iššūkį nusistovėjusiai mąstysenai.
- Nustato atitinkamus kriterijus, pagal kuriuos vertinami sprendimai.
- Pasitelkia žmonių, kurie turės įgyvendinti sprendimus žinias, patirtį ir vaizduotę.
- Apsvarsto sprendimų poveikį tiesioginiams ir ateities verslo poreikiams.
- Užtikrina pusiausvyrą tarp trumpalaikės ir ilgalaikės naudos.
- Prisiima asmeninę atsakomybę už savo veiksmus.
- Laikosi įsipareigojimų.
- Darbus atlieka laiku.
- Greitai reaguoja į pagrįstus prašymus.
- Išlaiko atskaitomybę už visus užmegztus verslo santykius atsakomybės ribose.
- Taiko savidrausmės priemones kuriant veiksmų planus ir nuosekliai juos vykdant.
- Planus ir veiklas pritaiko prie pasikeitusių aplinkybių.
- Pasiekia reikalaujamus darbo rezultatus esant dideliam užimtumui.
- Išradingai ir konstruktyviai reaguoja į kintančius poreikius, prioritetus ir iššūkius.
- Išlieka produktyvus esant apribojimams ir sunkumams.
- Greitai ir ramiai prisitaiko prie daugybinių reikalavimų ir kintančių prioritetų.
- Demonstruoja teigiamą reakciją į pokyčius, stresines situacijas, iššūkius ir krizes.
- Padeda sprendžiant komandos konfliktus.
- Gerbia įvairias nuomones, patirtis, idėjas, požiūrius ir vertybes.
- Dalyvauja komandos sprendimų priėmimo procese.
- Sprendžiant konfliktus galvoja „laimėkime kartu“.
- Išlaiko komandos susitikimų orientaciją į užduotį.
- Suteikia išteklius ir pašalina kliūtis tam, kad komandos pasiektų savo tikslus.
- Rodo pripažinimą ir kiekvieną komandos narį apdovanoja prasmingai.
- Skatina komandinį darbą kaip organizacijos standartą.
- Kiekvieno komandos nario išskirtines kompetencijas panaudoja tikslams pasiekti.
- Pasiekia susitarimų, naudojant tinkamas poveikio strategijas.
- Laimi susitarimus nepažeidžiant santykių.
- Ugdo kitus apie problemų sprendimo būdus.
- Skatina kitų dalyvavimą ir indėlį į grupės veiklas.
- Žvelgia į situacijas iš kitų perspektyvos.
- Įvairovę susieja su verslo rezultatais.
- Aktyviai ieško informacijos iš žmonių atstovaujančių skirtingas sritis.
- Įtraukia juos į sprendimų priėmimo ir problemų sprendimo procesus.
- Demonstruoja atvirumą, pagarbą ir neturi išankstinių nuostatų
- Atvirai ir su pagarba suteikia grįžtamąjį ryšį tiems, kurių požiūriai ir elgesys yra negatyvūs arba kurių vertybės daro įtaką jų patikimumui ir veiklos efektyvumui.
- Darbus atlieka laiku.
- Ieško galimybių prisidėti susitikimuose, komandose, projektuose ir veiklose.
- Atitinka arba viršija tikslus ir uždavinius.
- Kuria procesus rezultatams pasiekti ir produktyvumui padidinti.
- Darbo krūvį ir užduotis organizuoja taip, kad darbus atliktu laiku.
- Numato sunkumus ir poreikius, jų sprendimo būdus.
- Proaktyviai sprendžia iškilusius klausimus, o ne laukia nurodymų.
- Numato būsimus poreikius ir atitinkamai pritaiko esamą darbų krūvį.
- Įgyvendina naujas idėjas ar galimus sprendimus be papildomo raginimo.
- Sukuria aplinką, kurioje individuali iniciatyva ir savimotyvacija yra skatinama ir pripažįstama.
- Suformuoja įtikinamą viziją, kuri įkvepia kitus.
- Sukuria kultūrą, kurioje pasiekiami svarbiausi tikslai.
- Sukuria aplinką, kurioje darbuotojai skatinami išsakyti savo nuomonę ir norus.
- Sukuria aplinką, kurioje atlyginama už ryžtą, pasiekimus ir nuolatinį tobulėjimą.
- Suderina keturias pagrindines sistemas: vykdymą, talentus, pagrindinius darbo procesus, klientų grįžtamąjį ryšį.
- Strategiškai sujungia komandos darbą su organizacijos tikslais.
- Apibrėžia misiją, viziją, vertybes ir organizacijos kultūrą bei kaip jos susiję su bendrovės strateginiais planais.
- Skatina komandos narius nustatyti sudėtingus, bet pasiekiamus tikslus.
- Teikia grįžtamąją ryšį apie tobulinamų įgūdžių ir elgsenų progresą.
- Dirba su komandos nariais, kuriant jų pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą.
- Padeda kitiems kurti aiškius, sudėtingus, bet pasiekiamus vystymosi tikslus.
- Motyvuoja, suteikia jėgų ir įkvepia siekti didesnio našumo.
- Kuria galimybes kitiems priimti prasmingas sprendimus ir rizikuoti.
- Ugdo tuos, kurių kultūra ar patirtis skiriasi.
- Nepaisant aplinkybių išlaiko teigiamą visuomenės "požiūrį“.
- Suformuluoja ir veikia pagal aiškią asmeninę viziją.
- Su žmonėmis elgiasi oriai, pagarbiai ir teisingai.
- Įtaką kitų nuomonėms ir veiksmams daro ne per galios poziciją.
- Demonstruoja ryžtą, užsidegimą, discipliną, energiją ir atskaitomybę
- Sukuria aplinką, kurioje darbuotojai skatinami išsakyti savo nuomonę ir norus.
- Rodo atsidavimą vizijai ir su ja susijusiems principams.
- Prisiima atsakomybę už savo asmeninį tobulėjimą.
- Mokosi iš bandymų ir klaidų.
- Teikia siūlymus dėl savo darbo srities gerinimo.
- Kuria „aš galiu“ aplinką komandoje.
- Nuolat siekia pagerinti veiklos rezultatus gaunant grįžtamąjį ryšį.
- Rodo savimonę ir imasi veiksmų siekiant gerinti savo būdą ir kompetencijas.
- Taiko naujas žinias ir įgūdžius, įgytus iš įvairių mokymosi šaltinių.

Užsiregistruokite ir artimiausiu metu jums atsiųsime informaciją apie jūsų poreikį atitinkančius FranklinCovey ugdymo sprendimus.

Vardas, pavardė: Organizacija:
El. paštas: Pareigos: